EN | TR

Hakkımızda

Tarsus Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 yılında, Doktora Programı ise 2021 yılında açılmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının temel amacı; siyaset ve sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimi ile yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında güncel sorunlar üzerinde tartışmak, farklı disiplinler ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi arasında bağlantılar kurarak bilimin gelişme sürecine katkıda bulunmak ve akademik çalışma yapmayı isteyen lisans mezunlarına fırsat tanımak olarak belirlenmiştir.
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında uzmanlık gerektirecek bilgilerle donatılmış, ülkemizin ve dünyanın siyasi uygulamalarının sonucunu akademik olarak tahlil edecek bireyler yetiştirerek, ülkemizin ve kentimizin nitelikli insan kaynağı gereksiniminin karşılanması hedeflenmektedir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlamak için programın ilk bir yılında alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünden geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması da dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir.
Doktora Programı ise tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında dersler her biri alanında uzman olan 2 Doçent ve 4 Dr. Öğretim Üyesi tarafından verilmektedir.