Hakkımızda

Tarsus Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 yılında açılmış bir programdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans programının temel amacı; siyaset ve sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimi ile yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında güncel sorunlar üzerinde tartışmak, farklı disiplinler ile siyaset bilimi ve kamu yönetimi arasında bağlantılar kurarak bilimin gelişme sürecine katkıda bulunmak ve akademik çalışma yapmayı isteyen lisans mezunlarına fırsat tanımak olarak belirlenmiştir.
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında uzmanlık gerektirecek bilgilerle donatılmış, ülkemizin ve dünyanın siyasi uygulamalarının sonucunu akademik olarak tahlil edecek bireyler yetiştirerek, ülkemizin ve kentimizin nitelikli insan kaynağı gereksiniminin karşılanması hedeflenmektedir.
 
Programı başarıyla tamamlamak için programın ilk bir yılında alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünden geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması da dâhil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir.
Programda dersler; alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.