EN | TR

Hakkımızda

Tarsus Üniversitesi Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 yılında açılmıştır. Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı her biri 30 AKTS değerinde 4 dönemden oluşan bir programdır.
Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans programının temel amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde finans ve bankacılık kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde; analiz yeteneği yüksek, takım çalışmasına uygun, mesleki açıdan kendini geliştirme ve sürekli öğrenme bilincine sahip yöneticililerin yetiştirilmesidir.
Programı başarıyla tamamlamak için programın ilk bir yılında alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünden geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması da dahil olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir.
Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde iş bulabilirler ya da mevcut işlerinde daha yüksek pozisyonlara terfi edebilirler. İşletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin birçok işlevsel bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın mezunları en etkili şekilde finans ve bankacılık sektöründe ve ilgili şirketlerin finans departmanlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca, tezli yüksek lisans programı öğrencilere mezun olmadan araştırma görevliliği ve mezuniyet sonrası da öğretim görevliliği imkanı sunmaktadır.
Programda öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı bilgilere ek olarak öğrenciler düzenlenen bilimsel etkinlikleri takip etmeleri ve katılmaları için teşvik edilmektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane ve bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Programda halen 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.